Contactpersoon module

Profile photo of Ad Boeren
Ad Boeren

Wilt u meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Capaciteitsopbouw in ontwikkelingssamenwerking

EP-Nuffic
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Capaciteitsopbouw in ontwikkelingssamenwerking

ontwikkeling

Nederlandse instellingen kunnen bijdragen aan het opbouwen van onderwijskennis en -expertise in ontwikkelingslanden. Doel van deze ‘capaciteitsopbouw’ is dat de betreffende landen uiteindelijk zelf goed onderwijs kunnen verzorgen. Deze module is bedoeld voor Nederlandse instellingen en/of hun medewerkers die zich oriënteren op deze vorm van internationale samenwerking.

Doelgroep

Docenten uit het postsecundaire onderwijs die willen bijdragen aan het vergroten van onderwijscapaciteit in ontwikkelingslanden. Enige voorkennis over de problematiek van ontwikkelingslanden is een pré.

Doelen van capaciteitsopbouw in internationale samenwerking

  • Tegengaan van onderontwikkeling door kennis en expertise – en dus verbetercapaciteit – op te bouwen in ontwikkelingslanden;
  • Organisaties (instellingen, bedrijven, ministeries) beter laten functioneren en/of ze in staat stellen nieuwe en betere diensten aan te bieden (bijvoorbeeld het opleiden van mensen voor de nationale arbeidsmarkt, inclusief de overheid);
  • Het samen ontwikkelen van regelgeving, procedures en processen die nodig zijn om organisaties goed te laten functioneren (bijvoorbeeld een kwaliteitsborgingsysteem voor het onderwijs of beleid voor het gebruik van ICT in onderwijs en onderzoek).

Wat biedt deze module u?

Nadat u deze module hebt gevolgd:

  • weet u wat wordt verstaan onder capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden en welke factoren daarbij een rol spelen;
  • heeft u een beeld van de bijdrage die u, uw instelling en de Nederlandse overheid kunnen leveren aan het opbouwen van capaciteit;
  • weet u tegen welke problemen u kunt aanlopen, maar ook welke interessante mogelijkheden voor internationale mobiliteit en samenwerking zich kunnen voordoen;
  • heeft u inzicht in de financieringsbronnen voor deze vorm van samenwerking;
  • heeft u toegang tot relevante informatiebronnen.

Voorkennis

Voor deze module heeft u geen specifieke voorkennis nodig.

Deze module heeft raakvlakken met de modules die gaan over de ‘Les geven in een international classroom'; ‘Het aangaan van internationale partnerschappen in het hoger onderwijs'; en ‘Subsidiëring van staf- en docentenmobiliteit'. Hiernaar wordt in deze module ook verwezen.

Om deze module te volgen, moet u zich eerst geregistreerd hebben bij EP-Nuffic Academy. U hoeft dit maar één keer te doen. Registreer u bij EP-Nuffic Academy.

Nadat u bent ingelogd, bent u automatisch ingeschreven voor deze module.

-------------

Deze module behandelt een specifieke vorm van internationale samenwerking in het hoger onderwijs die zich richt op het opbouwen van de kennis en expertise in ontwikkelingslanden. Kennis en expertise die nodig zijn om zichzelf verder te ontwikkelen.
Deze opbouw bestaat uit het trainen en opleiden van studenten en personeel uit ontwikkelingslanden en het versterken van organisaties in die landen om op termijn zelf goede opleidingen te kunnen verzorgen. Nederlandse instellingen kunnen hier via samenwerkingsprojecten aan bijdragen.
Deze samenwerking is niet altijd gemakkelijk, maar biedt wel interessante mogelijkheden voor internationale mobiliteit en onderwijs- en onderzoekssamenwerking op de langere termijn.