Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
CLIL in het primair onderwijs

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Terminologie

Hieronder vind je een lijst met termen die in de module aan bod komen.

 

Buurtaalonderwijs

Een initiatief om meer Duitse of Franse les aan te bieden op de basisschool, niet alleen in grensregio’s, maar ook in andere delen van Nederland.

CLIL

Content and Language Integrated Learning is een didactische benadering waarbij het vakinhoudelijk onderwijs wordt gekoppeld aan het onderwijs in de vreemde taal. Je geeft dus een aardrijkskundeles in het Engels; aardrijkskunde wordt geography en geschiedenis history. Wat er nog meer bij komt kijken ontdek je in deze module.

EIBO

EIBO staat voor Engels in het basisonderwijs vanaf groep 7. Er wordt ongeveer een uur per week aan Engels besteed, in 1 keer of over meerdere dagen verspreid. Er is ook vervroegd Eibo; Engels start dan eerder dan in groep 7. Er wordt wederom ongeveer een uur besteed aan Engels per week. Bij versterkt Eibo krijgen leerlingen enkele uren per week Engels in groep 7 en 8, bijvoorbeeld met het oog op internationale uitwisseling.

Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Dit programma heeft een looptijd van 7 jaar en is gericht op het verbeteren van vaardigheden en de inzetbaarheid van leerkrachten. Tevens is het gericht op het ondersteunen van de modernisering van onderwijs- en opleidingsstelsels en jeugdwerk.

ERK

Het Europees Referentiekader (ERK) geeft een beschrijving van het niveau waarop een vreemde taal wordt beheerst. De niveaus lopen van A1 tot C2.

eTwinning

eTwinning is een online community voor scholen in ruim 30 Europese landen. Docenten en leerlingen kunnen via eTwinning samenwerken met Europese collega’s en leerlingen.

IPC

International Primary Curriculum is een curriculum voor kinderen van 4 tot 12 jaar, gericht op de creatieve en zaakvakken. Het curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen.

IPV

IPV (Internationalisering Po en Vo) biedt subsidiemogelijkheden voor internationaliseringsactiviteiten zoals curriculumontwikkeling en mobiliteit.

Meertaligheid

Meertaligheid is de aanwezigheid van meerdere talen binnen een bepaalde context of gebied. Bij meertaligheid gaat het om het functioneel kunnen inzetten van je meertalige repertoire om te communiceren of om een nieuwe taal te leren.

Nuffic

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. De ambitie van Nuffic is dat iedere leerling en student internationale ervaring opdoet. Vanuit die gedachte moedigt Nuffic iedereen aan om eigen grenzen te verleggen. Voor iedereen die meer wil leren over internationalisering in onderwijs biedt Nuffic Academy trainingen en cursussen. Om kennis en vaardigheden op te doen, en internationalisering te kunnen toepassen in je werk.

Rubric

Een rubric is een tabel met daarin beschrijvingen. Je gebruikt deze om een eindtaak van de leerlingen (tussentijds) te beoordelen. Er staan criteria in zoals ‘De leerling begrijpt de basisconcepten’; ‘De leerling probeert zich in de vreemde taal uit te drukken.’ of ‘De leerling heeft samengewerkt.’ Daarachter staan getallen, bijvoorbeeld van 1 tot 4. Daarbij betekent bijvoorbeeld 1 nee / nooit / geen en 4 betekent ja / altijd / alle. Als het goed is overlappen de criteria van de rubric de einddoelen die je hebt aangegeven voor de eindtaak. Rubrics maken het geven van feedback gemakkelijker en het beoordelen inzichtelijker. Meer hierover kun je lezen op de SLO-site. Alhoewel de informatie zich richt op het VO kun je er als PO-leerkracht ook mee uit de voeten.

Translanguaging

Bij translanguaging gebruikt de leerkracht systematisch de L1 om tot verbeterde leerresultaten te komen. Translanguaging wordt door Baker (2011) gedefinieerd als “the process of making meaning, shaping experiences, gaining understanding and knowledge through the use of two languages”.

TPO

In het tweetalig primair onderwijs (tpo) krijgen kinderen vanaf groep 1 gedurende 30% tot 50% van de tijd les in het Engels. 19 scholen doen mee aan de pilot.

Vvto

Binnen het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) wordt vanaf groep 1 maximaal 15% van de lestijd in het Engels, Frans of Duits gegeven. De pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) staat 30% tot 50% van de lestijd in het Engels toe.