Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Stap 3: Beleidskeuzes

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Stap 3: Beleidskeuzes

Na het beschrijven van de visie en missie van de school en de doelen van internationalisering, beschrijft u hier de beleidskeuzes voor de korte termijn (na 2 jaar) en lange termijn (na 4 jaar): welke keuzes maakt u om die doelen te bereiken? En waarom juist die doelen?

De bestaande situatie

U kijkt naar het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd - bewust of onbewust - en die hebben geleid tot de nu bestaande situatie met mogelijke internationaliseringsactiviteiten. Het is handig dat u de inventarisatie van alle internationaliseringsactiviteiten van de leerlingen in een bijlage bij het beleidsplan plaatst.

Ga na of de gemaakte keuzes (nog) in overeenstemming zijn met de doelstellingen van uw school. Zo ja, dan kunt u deze uiteraard overnemen en afstemmen op eventueel nieuwe keuzes.

De gewenste situatie

Nu kunt u kijken naar wat het beleid voor de komende jaren wordt. Over welke keuzes bent u tevreden en welke punten wilt u verder ontwikkelen?

  • Welke keuzes worden er gemaakt voor de korte termijn (2 jaar) en waarom?
  • Welke richting wil de school op voor de langere termijn (4 jaar) en waarom?

Bij deze vragen dient u steeds rekening te houden met het volgende:

  • Zijn de keuzes en richting in overeenstemming met uw missie/visie en uw doelstellingen?
  • Worden deze keuzes en de richting breed gedragen? Bent u niet degene die daarover beslist, bespreek dan eerst deze beleidskeuzes met leidinggevenden en andere betrokkenen.
  • Zijn de keuzes realistisch en uitvoerbaar?

Geef ten slotte de taakverdeling en een tijdspad aan.

  • Wie is hiervoor verantwoordelijk?
  • Wanneer wordt wat gedaan?