Invulling geven aan Burgerschapsonderwijs (vo)

Hoe zorg ik dat burgerschap in het onderwijs wordt opgenomen? Ben je leraar of lerarenopleider en heb je behoefte aan handvatten hiervoor? In deze training leer je wat burgerschapsonderwijs precies is, hoe het zich tot wereldburgerschap verhoudt en hoe je er concreet vorm aan kunt geven in je curriculum.

Omgaan met culturele diversiteit in de klas (vo)

Door mondialisering en migratie verandert de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Als docent moet je in toenemende mate lesgeven aan leerlingen met uiteenlopende achtergronden: etnisch, cultureel en talig. Daarnaast moet je met ouders communiceren die afkomstig zijn uit andere landen, dichtbij of ver weg. Dit brengt uitdagingen én kansen met zich mee. Veel docenten voelen zich onzeker, ‘handelingsverlegen’.

In deze training leer je hoe om te gaan met deze nieuwe realiteit. Je ontwikkelt een progressieve visie op diversiteit en krijgt handvatten om gevoelige thema’s gerelateerd aan diversiteit te benaderen. Welke stappen kun je zetten om sociale integratie en inclusie in de klas te bevorderen?

De training is ook geschikt voor lerarenopleiders. De studenten van nu zijn de leraren die les gaan geven in pluriforme omgevingen. Bereid ze hierop voor!

Hoe maak ik van mijn leerlingen wereldburgers? (vo)

Wereldburgerschap is de mondiale dimensie van burgerschap.

Leerlingen wereldwijs maken, daar streven zowel de Wet op het Primair Onderwijs als de Wet op het Voortgezet Onderwijs naar. In Nederland groeien kinderen op in een pluriforme samenleving, staat er expliciet in benoemd. Ze moeten leren integreren, leren omgaan met allerlei soorten verschillen: in de klas, in de buurt, in het land en in de wereld. Het onderwijs moet hen deze oriëntatie op de pluriforme samenleving bieden.

Ben je docent en wil je meer weten over wereldburgerschap? In deze training ontwikkel je een visie op identiteit en wereldburgerschap en hoe je deze je leerlingen laagdrempelig kan bijbrengen.

De training is ook voor lerarenopleiders geschikt. Leraren in opleiding geven later les in sociaal-culturele pluriforme omgevingen. Je leert hoe je de opgedane kennis en inzichten aan hen kan overbrengen.

Summer School internationalisering (in Zuid-Afrika)

Nederland en Zuid-Afrika zijn pluriforme samenlevingen. Natuurlijk zijn er ook grote verschillen, en juist daarom kunnen we veel van elkaar leren. Over de betekenis van burgerschap en wereldburgerschap bijvoorbeeld, en over identiteit, diversiteit, kansengelijkheid en sociale veiligheid. Belangrijke en uitdagende onderwerpen, zeker in het onderwijs.

Leerlingen leren omgaan met verschillen. De Nederlandse Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het Voortgezet Onderwijs roepen ons daartoe expliciet op. Als docent heb je zelf interculturele competenties nodig om hier goed uitvoering aan te geven.

Samen met het Nuffic Nesokantoor in Zuid-Afrika bieden we hiervoor een unieke training aan. Door middel van o.a. kritische uitwisseling van ervaringen, visies en aanpakken met Zuid-Afrikaanse vakgenoten krijg je handvatten hoe om te gaan met pluriformiteit op school. Je realiseert je dat Nederland er niet alleen voor staat in de uitdagingen die pluriformiteit biedt, maar dat er ook andere contexten en vakgenoten zijn waar je van kan leren. Tijdens de training kun je potentiële partnerschappen met Zuid-Afrikaanse vakgenoten verkennen. Je leert hoe je succesvol aan internationale samenwerking kunt doen en hoe je dit kunt financieren.

Interculturele vaardigheden Bèta

Staat bij jullie school internationalisering op het programma en hebben jullie ook het idee dat er meer uit te halen valt?  Interculturele competenties dragen bij aan respect, tolerantie en een open houding naar anderen in de wereld. Door internationalisering hebben we de kans om leerlingen interculturele competenties te laten verwerven die hen voorbereiden op een toekomst in een internationaal georiënteerde wereld. Met deze module willen wij docenten handvatten bieden om leerlingen te stimuleren interculturele competenties te verwerven.

Deze module is te gebruiken voor diverse doeleinden. Bijvoorbeeld:
– In zijn geheel voor een fysieke of digitale uitwisseling (bijvoorbeeld een eTwinning-project)
– losse opdrachten ter inspiratie voor vakken met een internationale dimensie of internationaliseringsprojecten op school

Waarom deze module?
Deze module is ontwikkeld om te voorzien in een groeiende behoefte aan ondersteuning voor docenten op het gebied van verdieping in internationalisering. Daarom biedt deze module ondersteuning aan docenten bij het stimuleren van interculturele competentieontwikkeling van leerlingen. De ervaring leert dat er door tijdgebrek vaak vooral aandacht aan de noodzakelijk planning van een uitwisselingsproject wordt besteed, maar dat echt gericht sturen op interculturele competentieontwikkeling erbij inschiet. Dat is jammer, aangezien uit divers onderzoek in het hoger onderwijs is gebleken dat ‘onderdompeling in de andere cultuur’ niet per se leidt tot verhoogde interculturele competenties. Er bestaat zelfs een risico dat de leerling minder intercultureel competent terugkeert van de uitwisseling, wat uiteraard niet het beoogde effect is van een internationaliseringsprogramma.

We zijn ons ervan bewust dat een project veel voorbereidingstijd kost, daarom biedt deze module vooral veel lesideeën voor de docenten en activiteiten voor de leerlingen. Zo kun je zonder veel uit te hoeven zoeken al een solide start maken met het sturen op interculturele competenties. Door middel van lesopdrachten, theorie en reflectiemomenten ondersteunen we je bij het stimuleren van interculturele competentieontwikkeling voor leerlingen en jezelf. Als docent is het ingewikkeld om de leerling te ondersteunen zonder te weten wat je rol precies is en hoe jouw eigen interculturele ervaringen je hebben gevormd. Daarom worden er per fase ook opdrachten voor de docent beschikbaar gesteld.

Uitgangssituatie
Tijdens een fysieke of digitale uitwisseling is een samenwerkingscomponent mét leerlingen van een buitenlandse partnerschool gewenst. De samenwerking kan de vorm hebben van een opdracht of een project en vindt gedurende meerdere dagen plaats.

Doelgroep
Docenten in het voortgezet onderwijs

Doelen

 • docent professionaliseren in internationalisering
 • docent ondersteunen bij het stimuleren van competentieontwikkeling van de leerlingen
 • docenten voorbereiden op effectief samenwerken met collega’s van de buitenlandse partnerschool
 • leerlingen voorbereiden op wereldburgerschap

 Nadat je deze module hebt doorlopen

 • heb je inspiratie opgedaan om door middel van activiteiten interculturele competentieontwikkeling te stimuleren
 • heb je zelf meer inzicht in samenwerking met collega’s van de buitenlandse partnerschool
 • heb je de tools om een kwaliteitsimpuls aan je internationale project te geven

Subsidiemogelijkheden voor internationalisering

Doelgroep

Alle geïnteresseerden werkzaam binnen het primair, voortgezet of hoger onderwijs die:

 1. Een verblijf in het buitenland overwegen voor cursussen, job-shadowing of lesgeefopdrachten
 2. Internationale samenwerking met partnerscholen/instellingen zoeken

Wat biedt deze module je?

Nadat je deze module hebt gevolgd:

 • heb je kennis van mogelijke financieringsmogelijkheden voor internationaliseringsactiviteiten op je school of instelling;
 • weet je hoe je een subsidieaanvraag moet indienen.

Voorkennis

Voor deze module heb je geen specifieke voorkennis nodig. Wel is het handig als je bekend bent met het onderwerp internationalisering en als je al een idee hebt welke richting je met jouw school of instelling op zou willen. Wat is jouw doel bij het doen van een subsidieaanvraag? Met andere woorden: welke verandering beoog je teweeg te brengen op jouw school/instelling?

———————–
Een internationale ervaring is een verrijkende ervaring zo blijkt uit reacties van docenten en stafleden die in het kader van Europese subsidieprogramma’s een tijd lang in het buitenland verbleven. Deze module beoogt docenten, stafleden en andere geïnteresseerden te informeren over verschillende aspecten van internationale uitwisseling en over de hiervoor beschikbare financieringsbronnen.

Erasmus+ PO/VO Aanvraagassistent

erasmus-po-vo-assistent

Startpunt:

 1. Kies je voor professionalisering van collega’s? → Aanvraag Erasmus+ KA101 mobiliteit van docenten.
 2. Kies je voor een internationaal samenwerkingsproject met uitsluitend buitenlandse partnerscholen → Aanvraag Erasmus+ schoolpartnerschap KA229 (samenwerking tussen alleen scholen).
 3. Kies je voor een internationaal samenwerkingsproject waarin je samenwerkt met diverse organisaties zoals maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeentes etc. → Aanvraag Erasmus+ KA201 strategische partnerschappen.

Je kunt vervolgens kiezen uit twee type partnerschappen:

 • Partnerschappen gericht op de uitwisseling van goede voorbeelden.
 • Partnerschappen gericht op de ontwikkeling van innovatie.

Doel:
Een succesvolle subsidieaanvraag doen in het kader van Erasmus+.
Deze module helpt je daarbij door:

 • je mee te nemen in de aanvraagprocedure;
 • je conceptaanvraag kritisch tegen het licht te houden;
 • suggesties te geven om de aanvraag te versterken en te zorgen dat deze in lijn is met het schoolbeleid;
 • te zorgen dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van Erasmus+.

Doelgroep:

 1. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs met geen of weinig ervaring met het doen van een subsidieaanvraag Erasmus+.
 2. Scholen die hun aanvraag willen herzien en/of verbeteren.

 

Op de hoogte blijven van belangrijke info over Erasmus+? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

 

IB Teachers Meeting

Op de IB Teachers Meeting doe je samen met andere IB-docenten nieuwe ideeën op. Het biedt de mogelijkheid om elkaar te helpen, van elkaar te leren en te netwerken. De groepen worden op ervaringsniveau ingedeeld en gaan dan samen met de workshopleider aan de slag. Er is ook ruimte om zelf suggesties te doen voor thema’s.